عنوان : گزارش عملكرد مالی سال 1397 شهرداری سرپل ذهاب
کد خبر : ۲۱۶۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ 
ساعت : ۱۳:۱:۱۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 اگر معاملات به درستی از دفتر روزنامه به دفتر کل منتقل وحسابها در دفتر کل به درستی مانده گيری شده باشند و درمحاسبات اشتباهی رخ نداده باشد، بايد جمع مانده های بدهكار با جمع مانده های بستانكار حسابها مساوی باشد. حسابداران برای اطمينان يافتن از صحت و درستی ثبت انتقال عمليات از دفتر روزنامه به دفترکل معمولاً هر چند وقت يکبار يا حداقل در پايان هر ماه، گزارشی به نام ترازآزمایشی تهيه می کنند.

ترازآزمايشی، گزارشی از فهرست نام و مانده حسابهای دفتر کل است که در فواصل زمانی مناسب و برحسب نياز تهيه می شود. که  از مهمترین گزارشات نرم افزار حسابداری  می باشد . تراز آزمایشی صحت ثبت اسناد و دفاتر را نشان می دهد علاوه بر آن این امکان را فراهم می کند که مدیران و حسابداران دیدی کلی از گردش حسابها در طی یک دوره مالی داشته باشند.

شهرداری سرپل ذهاب جهت انعکاس و شفاف سازی عملیات مالی خود گزارش تراز آزمایشی دوره یک ساله 97 را تهیه و در دسترس عموم ( فایل الحاقی زیر) قرار داده است .

 بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0