عنوان : نتایج اولیه آزمون استخدامی آتش نشانی
کد خبر : ۲۱۷۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ 
ساعت : ۸:۳۹:۱۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به اطلاع داوطلبان آزمون اسـتخدام مشـاغل پیمانی آتش نشـانی می رسـاند، كارنامه نتایج اولیه آزمون مـذكور از امروز شـــنبـه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ بر روی پـایگـاه اطلاع رســـانی مركز آزمون جهـاد دانشـگاهی به نشـانیwww.hrtc.ir قابل مشـاهده می باشـد و داوطلبان با اسـتفاده از كد ملی و كد رهگیری پس از ورود به قسمت پروفایل، به كارنامه خود دسترسی خواهند داشت.
شـایان ذكر اسـت آن دسـته از داوطلبانی كه در بخش وضـعیت داوطلب مندرج در کارنامه آنان، عبارت 
« شــما برای طی مرحله بررســی مدارك معرفی میشــوید » را ملاحظه می كنند، می توانند با توجه به زمان و مکان درج شده در کارنامه خود برای تکمیل مدارک مراجعه نمایند.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0