• ساعت : ۱۳:۱۳:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ 
  • کد خبر : ۲۲۱۳
فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امورات خدمات شهری

                          فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاري امورات خدمات شهری شهرداري سرپل ذهاب
شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاري امورات خدمات شهری بصورت حجمي به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۲۸۷۰۰۰۰21 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1399/08/25 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/08/29 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:00روز یکشنبه تاریخ 1399/09/09 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14:30روز یکشنبه تاریخ 1399/09/09
برآورد مالی مناقصه: ماهیانه 4,704,638,974 ریال و در یک سال 56,455,667,688ریال از محل اعتبارات داخلی
سپرده تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ  2,830,000,000ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف: آدرس: سرپل ذهاب- ميدان امام (ره)- خيابان شهيد فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب       تلفن: 08342222442
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :      مرکز تماس : 41934-021 

حيدري –شهردار سرپل ذهاب
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0