• ساعت : ۱۱:۵۴:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 
  • کد خبر : ۲۲۳۵
پیاده رو سازی و جدول گذاری معابر سطح شهر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده روسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر سرپل ذهاب
شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد مناقصه عمومي پیاده روسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر سرپل ذهاب به شماره 2000005287000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1400/02/01 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30روز یکشنبه تاریخ 1400/02/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 1400/02/15
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:00 روز پنج شنبه تاریخ 1400/02/16
اعتبارپروژه: 18,500,000,000 ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (اعتبارات موضوع ماده 17 قانون مدیریت بحران کشور)
برآورد مالی پروژه: 12,445,310,295 ریال
مبلغ و نوع سپرده تضمین شرکت در مناقصه :  623,000,000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز بانکی
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف :
 آدرس: سرپل ذهاب- خيابان امام (ره)- خيابان شهيد فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب     تلفن: 08342222442
مرکز تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 1456 

صابر حيدري – شهردار سرپل ذهاب
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0