• ساعت : ۱۱:۵۹:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 
  • کد خبر : ۲۲۳۶
مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانهای سطح شهر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر سرپل ذهاب
شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد مناقصه عمومي زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر سرپل ذهاب به شماره 2000005287000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1400/02/06 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 1400/02/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز سه شنبه تاریخ 1400/02/21
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/02/22
میزان اعتبار پروژه : 33,210,000,000 ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (اعتبارات استانی موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور)
برآورد مالی پروژه: 26,000,000,000 ریال
مبلغ و نوع سپرده تضمین شرکت در مناقصه :  1,300,000,000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز بانکی
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف :
 آدرس: سرپل ذهاب- خيابان امام (ره)- خيابان شهيد فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب     تلفن: 08342222442
مرکز تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 1456 

صابر حيدري – شهردار سرپل ذهاب
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0