• ساعت : ۱۲:۲۰:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ 
  • کد خبر : ۲۲۴۷
مزایده عمومی فروش املاك شهرداری سرپل ذهاب

شهرداري سرپل ذهاب درنظر دارد به استناد بند 1 مصوبه شماره 17 مورخ 1399/07/27  و بند 8 مصوبه شماره 19 مورخ 1399/09/05  شوراي اسلامي شهر، تعدادی از املاک تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir  و با شماره مزايده 2000005287000002  بصورت الكترونيكي به فروش برساند.
تاريخ انتشار در سايت: 1400/03/29 ساعت 8:00                                
 مهلت دريافت اسناد: روزسه شنبه مورخ 1400/04/08 ساعت 13:00
تاريخ بازديد: از تاریخ 1400/03/29  لغايت 1400/04/08                     
 مهلت ارسال پيشنهاد: روز سه شنبه مورخ 1400/04/08 ساعت 13:30
زمان بازگشايي: روز چهارشنبه مورخ 1400/04/09 ساعت 8:00              زمان اعلام برنده: روز پنج شنبه 1400/04/10 ساعت 8:00

نوع تضمين شركت در مزايده: بصورت ضمانت نامه بانكي، فيش بانکی یا پرداخت الکترونیکی به حساب شماره 3100001895006 نزد بانك ملي شعبه مركزي سرپل ذهاب به نام شهرداری سرپل ذهاب 

ضمناً رعايت موراد ذيل الزامي است:
1.    برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت در مزايده، ارسال پيشنهاد قيمت و اطلاع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مي باشد.
2.    كليه اطلاعات املاک شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش در برد اعلان عمومي سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسي و انتخاب مي باشد.
3.    علاقمندان به شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با شماره 1456 مركز پشتيباني و راهبري سامانه تماس حاصل نمايند. همچنين اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سايت سامانه www.setadiran.ir  قسمت ثبت نام/مزايده گر موجود مي باشد.

 

 

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0