تاریخچه شهرداری سرپل ذهاب

شهرداری سرپل ذهاب در سال 1334 به منظور خدمات دهی به مردم شریف شهر سرپل ذهاب  تاسیس وازآن زمان تا کنون پس از تصدی حدود نوزده نفر شهردار که اسامی آن ها در جدول ذیل آمده است دوران پرفراز ونشیبی را طی نموده است واکنون به اذعان مسئولین یکی از شهرداری های موفق استان است.6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0