مشخصات عمومی
مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG
58
مزايده
شهرداری سرپل ذهاب
مرحله تحويل اسناد

مزايده عمومي واگذاري بهره برداري ازجايگاه CNG شهرداري سرپل ذهاب 
شهرداري سرپل ذهاب درنظر دارد به استناد بند 6 مصوبه شماره 14 مورخ 26/06/1399 شوراي اسلامي شهر، بهره برداري از جايگاه CNG  خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir  و با شماره مزايده 5099005287000004 بصورت الكترونيكي براي مدت يك سال واگذار نمايد.
زمان انتشار در سايت: 1399/10/13 ساعت 8:00                               مهلت دريافت اسناد مزايده: 1399/10/20 ساعت 14:00
تاريخ بازديد: از 1399/10/13  لغايت 1399/10/23                                مهلت ارسال پيشنهاد: 1399/10/23 ساعت 14:00
زمان بازگشايي: 1399/10/24 ساعت 8:00                      زمان اعلام برنده: 1399/10/25 ساعت 8:00
موضوع مزايده: واگذاري بهره برداري از جايگاه CNG شهرداري سرپل ذهاب
مدت زمان واگذاري: 12 ماه (يك سال)
قيمت پايه كارشناسي: بصورت مقطوع ماهيانه 420,000,000 ريال و در سال 5,040,000,000 ريال
نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده: 252,000,000ريال سپرده تضمين شركت در مزايده بصورت ضمانت نامه بانکی یا فيش واریز نقدی به حساب شماره 3100001895006 نزد بانك ملي شعبه مركزي سرپل ذهاب بنام شهرداري سرپل ذهاب  
ضمناً رعايت موراد ذيل الزامي است:
1.    برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت در مزايده، ارسال پيشنهاد قيمت و اطلاع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مي باشد.
2.    كليه اطلاعات مورد اجاره شامل مشخصات، شرايط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومي سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسي و انتخاب مي باشد.
3.    علاقمندان به شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با شماره 41934-021 مركز پشتيباني و راهبري سامانه تماس حاصل نمايند. همچنين اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سايت سامانه www.setadiran.ir  قسمت ثبت نام/مزايده گر موجود مي باشد.

                                                                                                                                صابر حيدري--شهردار سرپل ذهاب
 

قوانین
1399/10/13
1399/10/20
1399/10/23
1399/10/24
1399/10/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0