مشخصات عمومی
مناقصه احداث ساختمان اداری شهرداری سرپل ذهاب
72
مناقصه یک مرحله ای
شهرداري سرپل ذهاب
مرحله تحويل اسناد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فاز سوم ساختمان اداری شهرداری سرپل ذهاب

شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد مناقصه عمومي احداث فاز سوم ساختمان اداری شهرداری سرپل ذهاب به شماره 2000005287000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1400/02/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30روز شنبه تاریخ 1400/02/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز سه شنبه تاریخ 1400/03/04

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/05

اعتبارپروژه: 9,500,000,000 ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (اعتبارات موضوع ماده 17 قانون مدیریت بحران کشور)

برآورد مالی پروژه: 7,010,065,424 ریال

مبلغ و نوع سپرده تضمین شرکت در مناقصه : 350,503,271 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز بانکی

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف :

 آدرس: سرپل ذهاب- خيابان امام (ره)- خيابان شهيد فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب     تلفن: 08342222442

مرکز تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 1456

صابر حيدري – شهردار سرپل ذهاب

قوانین
1400/02/22
1400/02/25
1400/03/04
1400/03/05
1400/03/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0