پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فراخوان
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
48واگذاری امورات حفظ و نگه داری فضای سبز شهر سرپل ذهاب مناقصه 1399/03/181399/06/311399/03/201399/03/31مشاهده اطلاعات کامل
47تجدید واگذاری امورات شهرداری سرپل ذهاب مناقصه 1399/03/181399/06/311399/03/201399/03/31مشاهده اطلاعات کامل
46واگذاری امورات شهرداری سرپل ذهاب مناقصه 1399/02/291399/03/131399/03/011399/03/11مشاهده اطلاعات کامل
45احداث فاز دوم ساختمان اداری مناقصه 1399/02/271399/03/121399/02/311399/03/10مشاهده اطلاعات کامل
44تجدید فراخوان پیاده روسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر مناقصه 1399/02/141399/02/301399/02/181399/02/28مشاهده اطلاعات کامل
43مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر سطح شهر سرپل ذهاب مناقصه 1399/02/141399/02/301399/02/181399/02/28مشاهده اطلاعات کامل
42پیاده روسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر مناقصه 1399/01/171399/02/041399/01/231399/02/02مشاهده اطلاعات کامل
41 آسفالت معابر سطح شهر سرپل ذهاب مناقصه 1399/01/171399/02/041399/01/231399/02/02مشاهده اطلاعات کامل
40واگذاری امورات خدمات شهری مناقصه 1398/08/271398/09/141398/09/021398/09/12مشاهده اطلاعات کامل
39واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG مزايده 1398/07/291398/08/121398/08/081398/08/09مشاهده اطلاعات کامل
38مزایده عمومی املاک شهرداری مزايده 1398/07/181398/08/011398/07/301398/07/30مشاهده اطلاعات کامل
37مزایده عمومی واگذاری جایگاه CNG مزايده 1398/07/131398/07/251398/07/231398/07/23مشاهده اطلاعات کامل
36تجدید مزایده عمومی واحد های تجاری مزايده 1398/07/131398/07/251398/07/231398/07/23مشاهده اطلاعات کامل
35تجدید مزایده واگذاری شهربازی مزايده 1398/07/091398/07/221398/07/201398/07/20مشاهده اطلاعات کامل
34مزایده عمومی یک قطعه زمین مزايده 1398/06/261398/07/091398/07/071398/07/07مشاهده اطلاعات کامل
33مزایده عمومی واحد های تجاری مزايده 1398/06/261398/07/091398/07/071398/07/07مشاهده اطلاعات کامل
32تجدید مزایده عمومی املاک اجاره ای مزايده 1398/06/201398/07/011398/06/301398/06/31مشاهده اطلاعات کامل
31مزایده عمومی واگذاری شهربازی مزايده 1398/06/201398/06/311398/06/301398/06/30مشاهده اطلاعات کامل
30مزایده عمومی استخر سرپوشیده مزايده 1398/06/201398/06/311398/06/301398/06/30مشاهده اطلاعات کامل
29مزایده فروش ضایعات شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1398/05/261398/06/101398/06/061398/06/07مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.1.0.0
V5.1.0.0