پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
76تجدید مناقصه واگذاری امورات فضای سبز شهری مناقصه یک مرحله ای 1400/03/131400/03/311400/03/171400/03/27مشاهده اطلاعات کامل
75واگذاري امورات قابل واگذاري شهرداري سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1400/03/131400/03/311400/03/171400/03/27مشاهده اطلاعات کامل
74تجدید مناقصه زیر سازی و آسفالت خیابان های سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1400/02/281400/03/311400/02/301400/03/09مشاهده اطلاعات کامل
73تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری شهرداری سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1400/02/281400/03/311400/02/301400/03/09مشاهده اطلاعات کامل
72مناقصه احداث ساختمان اداری شهرداری سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1400/02/221400/03/311400/02/251400/03/04مشاهده اطلاعات کامل
71مزایده عمومی فروش املاک شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1400/02/211400/03/311400/03/011400/03/01مشاهده اطلاعات کامل
70مناقصه پیاده رو سازی و جدول گذاری معابر سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1400/02/201400/03/311400/02/251400/03/04مشاهده اطلاعات کامل
69مناقصه زیر سازی و آسفالت خیابان های سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1400/02/061400/02/311400/02/111400/02/21مشاهده اطلاعات کامل
68مناقصه پیاده رو سازی و جدول گذاری معابر سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1400/02/011400/02/311400/02/051400/02/15مشاهده اطلاعات کامل
67تجدید مناقصه عمومی آسفالت خیابان های سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1399/11/291399/12/301399/12/041399/12/14مشاهده اطلاعات کامل
66مزایده عمومی واگذاریی بهرهبرداری از جایگاه CNG مزايده 1399/11/281399/12/301399/12/061399/12/09مشاهده اطلاعات کامل
65مناقصه زیر سازی و آسفالت خیابان های سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1399/11/071399/11/301399/11/131399/11/23مشاهده اطلاعات کامل
64تجدید مزایده فروش املاک شهرداری مزايده 1399/11/041399/11/301399/11/141399/11/14مشاهده اطلاعات کامل
63تجدید مناقصه احداث پارک دانشجو مناقصه یک مرحله ای 1399/10/271399/11/301399/11/011399/11/11مشاهده اطلاعات کامل
62تجدید مزایده عمومی واگذاری مجموعه غسالخانه شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1399/10/251399/11/151399/11/051399/11/05مشاهده اطلاعات کامل
61تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG مزايده 1399/10/251399/11/111399/11/021399/11/05مشاهده اطلاعات کامل
60مزایده عمومی فروش املاک شهرداری مزايده 1399/10/161399/12/071399/10/271399/10/27مشاهده اطلاعات کامل
59مزایده واگذاری مجموعه غسالخانه شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1399/10/131399/10/301399/10/231399/10/23مشاهده اطلاعات کامل
58مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG مزايده 1399/10/131399/10/301399/10/201399/10/23مشاهده اطلاعات کامل
57تجدید مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری مناقصه یک مرحله ای 1399/10/021399/10/301399/10/061399/10/16مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0