پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                                                                                                                     
                                                      مسئول دبیرخانه-حسین اسماعیلی
نظارت مستمر در حسن اجراي امور دفتري و چگونگي ورود و خروج مكاتبات شهرداري

ثبت نامه هاي وارده و صادره دبيرخانه و دريافت و نگهداري يك نسخه از كليه  مكاتبات واحدهاي شهرداري

تفكيك و توزيع يا ارسال نامه ها، دستورات، فکس ها و بخشنامه هاي صادره و يا وارده و نگهداري يك نسخه از قوانين آئين نامه ها،بخشنامه هاودستورالعمل هاپس ازطي مراحل لازم

حفظ و نگهداري پرونده ها و سوابق پرسنلي اعم از كارگري و كارمندي و آماده نمودن و لاك و مهر كردن پرونده ها و سوابق و ارسال آنها به مراجع ذيربط طبق دستور مافوق و پيگيري جهت عودت آن

بررسي و پيشنهاد روشهاي جديد و موثر و استفاده از سيستم مكانيزه در امور دبيرخانه5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0