پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

جلسات كميسيون ماده 5 شهر سرپل ذهاب مورخ 97/4/3 و 97/5/2  در محل معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري كرمانشاه برگزار گرديد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور و تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون به شرح فايل pdf  پيوستي ميباشند.

لازم به ذكر است مصوبات فوق الذكر پس از طي مراحل قانوني بررسي و تأييد توسط دبيرخانه محترم شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (حداكثر ظرف مدت يك ماه ) به شهرداري ابلاغ ميگردد.

/_DouranPortal/documents/سرپل ذهاب.pdf


5.1.0.0
V5.1.0.0