جلسه كميسيون ماده 5 شهر سرپل ذهاب مورخ 97/2/1  و  97/2/19  در محل معاونت هماهنگي امور عمراني محترم استانداري كرمانشاه برگزار گرديد و تقاضاهاي بررسي شده به شرح فايل pdf  پيوستي ميباشند.

لازم به ذكر است مصوبات فوق الذكر پس از طي مراحل قانوني بررسي و تأييد توسط دبيرخانه محترم شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (حداكثر ظرف مدت يك ماه ) به شهرداري ابلاغ ميگردد.

/_DouranPortal/documents/ماده 5.pdf


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0