جلسات كميسيون ماده 5 شهر سرپل ذهاب مورخ 97/7/9 و 97/8/28  در محل معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري كرمانشاه برگزار گرديد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور و تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون به شرح فايل pdf  پيوستي ميباشند.

لازم به ذكر است مصوبات فوق الذكر پس از طي مراحل قانوني بررسي و تأييد توسط دبيرخانه محترم شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (حداكثر ظرف مدت يك ماه ) به شهرداري ابلاغ ميگردد.

/_douranportal/documents/2سرپل ذهاب.pdf


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0