پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جلسات كميسيون ماده 5 شهر سرپل ذهاب مورخ 1399/07/02 در محل معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري كرمانشاه برگزار گرديد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور و تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون به شرح فايل pdf  پيوستي ميباشند.

لازم به ذكر است مصوبات فوق الذكر پس از طي مراحل قانوني بررسي و تأييد توسط دبيرخانه محترم شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (حداكثر ظرف مدت يك ماه ) به شهرداري ابلاغ ميگردد.

/_douranportal/documents/99/ماده5.pdf


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0