پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
 

آقای علی مرادیان (رئیس شورا) عضو کمیسیون مشاغل آلاینده

 

 

آقای بهرام اکبری (نایب رئیس شورا) عضو کمیسیون های نامگذاری، ماده 77 و معاملات

 

 

آقای حشمت صفری (خزانه دار شورا) عضو کمیسیون مشاغل آلاینده

 
 

آقای کیوان امینی عضو کمیسیون ماده صد 

آقای قباد کریمی عضو کمیسیون تجدید نظر


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0